ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತೋರಿದ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಾನ

ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ

ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತೋರಿದ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಾನ

ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಾನ ಅಪ್ರತಿಮ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಸಂಸ್ಥಾಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥಾಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ.
ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಿಿಸುವಿಕೆ ಇವೆರಡೂ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸರ್ವಶಕ್ತ, ಸೃಷ್ಟಿಿಕರ್ತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನ್ನಿಿಸುವಾಗ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಿಯಾದ ನಾವು ಮನ್ನಿಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದಿರುವ ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖ್ ಖಲೀಫಾ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾಾನ್ ಅವರು 2019 ಅನ್ನು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ವರ್ಷವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮಹಾನ್ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ವರ್ಷವೆಂದರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾಾನವು ಸರ್ವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಿಕೊಂಡು ಸಹಬಾಳ್ವೆೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಾನವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ವರ್ಷ 2019ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ, ಕೋಮುವಾದ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪಂಥ, ರಾಜಕೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನು, ತತ್ತ್ವ ಅನುಶೀಲನೆಯನ್ನೊೊಳಗೊಂಡ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ವರ್ಷದ ಸ್ತಂಭಗಳು
ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಏಳು ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನಾಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
1- ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ
ಸಂಸ್ಥಾಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜನರು ಒಟ್ಟಿಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
2- ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು.
3- ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ
ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಬಗ್ಗೆೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು.
4- ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ
200 ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜನರನ್ನೊೊಳಗೊಂಡ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಿಕೊಂಡು ಬಲವಾದ, ದೃಢವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.
5-ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ
ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸುಸ್ಥಿಿರತೆಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸುವಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಿಪಡಿಸಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.
6- ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ
ಮಾಧ್ಯಮದ ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಾಗುವಂತೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು. ಸಹಬಾಳ್ವೆೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಿಯಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ, ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಿಕೊಳ್ಳುವುದು
7- ಯುಎಇ ಮಾದರಿಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ

ಈ ಸಂಸ್ಥಾಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಾನವನ್ನಾಾಗಿ ಎತ್ತಿಿ ಹಿಡಿಯುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು.

ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ವರ್ಷ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಇವು ಯುಎಇಯ ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವವನ್ನು ಎತ್ತಿಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ..
ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಸಚಿವ
2016ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಯುಎಇಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಸಚಿವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಬಗ್ಗೆೆ ಈ ದೇಶದ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದೇ ಈ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಬೌದ್ಧಿಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ, ಪ್ರಾಾದೇಶಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಾಪಿಸುವುದು ಈ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
2016ರಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯುಎಇಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆೆ ಇರುವ ಸಮಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿಿತ್ತು. ಸಹಬಾಳ್ವೆೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೆಲೆಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿತು.
ಹೀಗೆಯೇ ಹಲವು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರಕಾರವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು, ಹಗೆತನದ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದುವು. ಈ ಸಚಿವಾಲಯದ ಇನ್ನೊೊಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲೆಂದರೆ ಉಗ್ರವಾದದ ಹೋರಾಟ ತಡೆಯುವ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಾಪಿಸಿತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸಂಸ್ಥೆೆ, ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಾಂತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಹೃದಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು.
ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಸೇತುವೆ
ಈ ನಯನಮನೋಹರ ಪಾದಚಾರಿ ಸೇತುವೆಗೆ 2017ರ ನ. 16ರಂದು ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ ಬಿನ್ ರಶೀದ್ ಅಲ ಮಕ್ತುಮ್ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸೇತುವೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ದಿನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಎತ್ತಿಿಹಿಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದರದ್ದಾಾಗಿದೆ.
ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ವರ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆೆ
ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ವರ್ಷ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಶೇಖ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ರಾಶಿದ್ ಅಲ ಮಕ್ತುಮ್ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ನ್ಯಾಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಪ್ರಚಾರ. ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ ನಹ್ಯಾಾನ್ ಅವರು ಈ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ವರ್ಷದ ಅಧಿಕೃತ ಚಿಹ್ನೆೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿಹ್ನೆೆಯು ಘಾಫ್ (ಬನ್ನಿಿ) ಮರದ ಎಲೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮರ ಮತ್ತು ಎಲೆಗೆ ಅತೀ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಯುಎಇಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಿ ತೋರಿಸುವ ಘಾಫ್ ಮರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಯುಎಇಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆೆಗಳನ್ನು ಈ ಮರದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಲಿಸುತ್ತಿಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಮರವು ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿಿರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಮರಕ್ಕೆೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಚಿಹ್ನೆೆಯಾಗಿ ಈ ಮರದ ಎಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ನ್ಯಾಾಶನಲ್ ಕಮಿಟಿಯು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪೋಪ್ ಫ್ರಾಾನ್ಸಿಿಸ್‌ರ ಯುಎಇ ಭೇಟಿ
2019ರ ಫೆ. 3ರಿಂದ 5 ರವರೆಗೆ ಪೋಪ್ ಫ್ರಾಾನ್ಸಿಿಸ್ ಅವರು ಯುಎಇಯ ಪ್ರವಾಸ ಹಮ್ಮಿಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಮಧ್ಯಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲನೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ. ಇದು ಮುಂದೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿತು. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಾತೃತ್ವ, ಶಾಂತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆೆ ನೆಲೆಸುವುದಾಗಿತ್ತು.
ದುಬೈ ಎಕ್‌ಸ್‌‌ಪೋ 2020
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಗುರಿ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಪ್ರಚಾರ. ಜಗತ್ತಿಿನೆಲ್ಲೆೆಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಜನರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಜಗತ್ತಿಿನ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಲು ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುದು. ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ಗೌರವ , ತಾಳ್ಮೆೆ , ಸಹನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು
ವಿಶ್ವ ವಿಶೇಷ ಬೇಸಗೆಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳು
2019ರ ಮಾ. 14ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವಿಶೇಷ ಬೇಸಗೆಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು 7,000 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಯುಎಇಯ ಮುಡಿಗೆ ಮತ್ತೊೊಂದು ಗರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಾಯಿತು.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಪ್ರಚಾರ
ಯುಎಇಯು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ, ಆದರಗಳಿಂದ ಅಪ್ಪಿಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದೆ.
ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ
ಯುಎಇಯ ರಚನೆಗೂ ಮೊದಲು 1958ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿಿತ್ವ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಂದೂ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೊೊಂದು ಬೃಹತ್ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಬು ಮುರೇಖೆದ ಸುಮಾರು 13.7 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೊಂಚ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆ.
ಇವಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಮ್ಮೆೆಯ ಯುಎಇ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೋವಿಡ್‌ಗೂ ಮುಂಚೆ ಪವಿತ್ರ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ , ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಇಫ್ತಾಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಎಮಿರಾತಿ ಫ್ರೆೆಂಚ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ- ಚೀನಾ ವೀಕ್ ಗಳಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮಿಲನದೊಂದಿಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆೆ ತಂದು ಯುಎಇಯು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿಿದೆ. ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆೆಯಾದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವಾಾಸ, ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆೆಯಾದರೆ 5 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ದಿರಮ್ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಗತ್ತಿಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ಶಾಂತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯುಎಇಯು ತರ್ಕಬದ್ಧ ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಿಗೆ ಸಾರುತ್ತಿಿದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಪ್ ಲೈನ್

ಗಿನ್ನಿಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದ 2.8 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ನಯನ ಮನೋಹರ ಜೆಬೆಲ್ ಜೈಸ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 120 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಕ್ಕಿಿಯಂತೆ ಹಾರಾಡುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆೆ 10 ಟನ್‌ನಷ್ಟು ಭಾರವಾದ ರಚನೆಯು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 1200 ಮೀ. ಹಾಗೂ ನೆಲದಿಂದ 50 ಮೀ. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ.

ಪಾಮ್ ಫೌಂಟನ್- ಜಗತ್ತಿಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ಚಿಲುಮೆ

ಸುಮಾರು 14,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ಅಗಲ ಮತ್ತು 105 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಎರಡು ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೇಲುವ ರಚನೆಗಳು, 3,000 ಎಲ್‌ಇಡಿ ದೀಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ದುಬೈಯನ್ನೇ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜಗತ್ತಿಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನಪ್ರಿಿಯ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಈ ಚಿಲುಮೆಗಳು ಕುಣಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಈ ಚಿಲುಮೆ ಹಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಿಿದ್ದರೆ ಜನರ ಕಣ್ಮನಗಳು ತಣಿಯದೆ ಇರಲಾರವು.

ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ -ಜಗತ್ತಿಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ

ದುಬೈ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಕಾಣುವುದು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ . ಈ ಕಟ್ಟಡವು 2010ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಿಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದು 829.8 ಮೀ/ 2,723 ಫೀಟ್‌ಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಎಲ್‌ಇಡಿ ದೀಪಗಳಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿಿನಲ್ಲಿ ಆಗುಹೋಗುವ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ, ಸ್ವಾಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ, ಕ್ರಿಿಕೆಟ್ ಆಟದ ವರದಿ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತ್ಯಾಾದಿ.

ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಫ್ಯೂೂಚರ್/ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ
ಅದ್ಭುತ ರಚನೆಯು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೊೊಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಿ ಸುಂದರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಭವಿಷ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಿ, ವಿನ್ಯಾಾಸಗೊಳಿಸಿ ಕಾರ್ಯಗತಗಳಿಸುತ್ತಾಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದಕ್ಕಿಿಂತ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ರಚಿಸಬೇಕು.
ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಹಲವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ಮರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಜನರು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರವು ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಸರಕಾರದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಿರುವುದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು.
– ಜಯಾ ಛಬ್ಬಿಿ, ಅಬುಧಾಬಿ

Comment here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Next Post

ದುಬೈ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿಯರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಯುಎಇ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ಕ್ಕೆ

Thu Apr 8 , 2021
ದುಬೈ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡತಿಯರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಯುಎಇ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾವೇದಿಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ಕ್ಕೆ ದುಬೈಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯುಎಇ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕವಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಯುಎಇ ಕನ್ನಡತಿಯರು ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ 9ರಂದು ಸಂಜೆ 4ರಿಂದ ಜೂಮ್ ಮುಕಾಂತರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, […]