ಕನ್ನಡಿಗರ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿವರ/ಬೆಂಬಲಿಸಿ Type : Drinking Water Mai Blue Purification of Potable Water LLC Ph : 04 259 7883 ,FAX : 04 456 2025 , Mob : 052 337 2181 P.O Box – 42796. Al Qusais Industrial 4 , Near Bin Ghalib Engineering Dubai , U.A.E Prop : Mr.Ganesh Kannadiga